Етичен кодекс на фондация „Хородея“ПРЕАМБЮЛ

Ние, членовете на Хородея, заявяваме нашата готовност да развиваме социална общност, обединена от ценности на сътрудничество в междуличностен, обществен и природен аспект. Като такава, организация Хородея няма орган, който да придобие възможност за едноличен контрол над общността.

Нашата мисия е да способстваме утвърждаването на духовните ценности, културата и науката, като подпомагаме човешките действия, насочени към добруването на обществото и природата.

Да подкрепяме изграждането на учещи общности от граждани, които допринасят за натрупването на култура на висок обществен морал.

Развиваме среда за споделен обмен на материални и нематериални блага посредством социални начинания, спомагащи за равнопоставеност, свобода и мир едновременно.

Ние приемаме високи морални стандарти като отправна точна и гарант на равновесието в организацията.

Нашите ценности са базирани на нравственост, залегнала в правилото – „Душа – душата да не поробва, и дух – духът да не подвежда”.

Етичният кодекс на Хородея е основополагащ в организационното развитие, като е насочен към това да служи за нормативен и мисловен процес за хармонична дружба между участниците и да бъде отправна точка за взаимодействието ни със света.

Заедно с това кодексът цели да подпомага изграждането на системата за вземане на решения на организационно ниво и да залегне в основата на инструментариум за измерване на качеството на обществените блага.НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ


1 Добродетелност

Етична норма за отношението към живота е приложението на основните принципи Любов, Мъдрост и Истина.

Силите, които действат в живота, се оценяват според качеството на произведената енергия, която причинява или полза, или вреда както наличността, така и на обществото и природата.

Етичността се проявява чрез разумността, подкрепата и отговорността на общностно ниво, водещи до мирното съвместно съществуване. В съчувствието и съпричастността се състои тайната на общия успех. Благородните цели изискват благородни средства. Приложение и ползотворност на разумната етичност чрез добродетелност.


2 Устойчивост и чистота

Устойчивостта е насочена към опазването чистотата на природните ресурси, опазване на биоразнообразието и спазването на природолюбиви норми на поведение. Това е ценност, която спомага човекът да се научи да живее съобразно законите на своето естество, висшата разумна Природа, да започне да разбира езика на природата, неговата майка, и да слуша нейните повели и добри съвети. Знанието се прилага разумно, когато подпомага съграждането на живота, а не неговото разрушаване. Природосъобразно личностно развитие.


3 Почтеност и честност

Следваме поведение, чиито следствия са благоприятни за свързаните с нея хора както при изпълнение на задълженията си, така и в своя обществен и личен живот. Съблюдаваме установените вътрешни правила на организацията. Действаме открито, искрено и откровено. Спазваме обещанията и договореностите, които поемаме. Стремим се към единство между мисли и действията.


4 Доверие и уважение

Доверието в общността заема централно място като отправна точка, измерител и гарант на равновесието. То се въплъщава в солидарност в управлението чрез широка представителност на решенията и резултатите.

Вежливостта или уважението към хората е всекидневна норма, навик на общуване и изискване на културата на поведение, изразяващи се чрез доброжелателство, деликатност, точност и тактичност. Подхождаме толерантно и с разбиране към алтернативни или допълнителни мнения и позиции, изразявани от личности или институции. Цялото растително и животинско царство, които е създала природата, са един импулс на вселената, част от който сме и самите ние. Спазваме общостна норма за братство, изразена в уважението към всички, стремежа за отдаване на радост и веселие, търсенето на добро във всички и вършенето на добро без очакване за отплата. Бъди образец на дела, за да тежат думите ти.


5 Ангажираност и Отговорност

Етичното отношение към обществото и природата е в основата на развитието, което си поставяме за цел. Ангажиментът към тях създава свързващата нишка, която обединява всички членове на общността. Основа за нейната дейност и функциониране е ангажираността към следването и спазването на основните й морални принципи, както и на установените законови изисквания.

Отговорността е основен стълб за моралността на действията и решенията ни. Даваме такава насока на усилията си, така че те да спомагат за съграждането на живота, а не за неговото разрушаване. Ангажираност за проявяване на равноправна висша отговорност. Поддържаме система за оценка и награждаване на добрите дела, водещи до добруване на обществата и по начин, който се отнася до духовното повдигане на по-бедната класа; действия, водещи до премахване на обществените недъзи и здравословното състояние на обществените процеси.


6 Солидарност и Взаимопомощ

Център на общността е ученето, разбирано най-общо като съвместен процес на взаимно обогатяване. Процес на въплътяване на благородни мисли и желания в живота на човека. Духовно развитие, при което интуитивните и творческите способности на човека достигат нови нива. В човешкия дух е вложен стремеж да разбере законите на природата, за да има сили да впрегне енергията й в своята работа и да съгради здрава основа на своето съществуване, развитие и усъвършенстване.

Информационно обединение за постигане на единомислие и общи перспективи, базирано на сходствата в обществото. Общност, базираща се на свързването, доверието, споделянето и даването като едни от най-висшите човешки изяви. Благополучие за всяка част от обществото за правилното му функциониране. Взаимопомощта е ключова ценност, основана на равнопоставеността и подкрепата, насочена към подпомагане на благосъстоянието на всеки, чрез което да се допринесе и за общото благо.


7 Творческо сътрудничество и единство

В основата на нашата общност е творческото единство и сътрудничеството. Наред с липсата на един властови орган, който да осъществява контрол над общността, стоят и готовността да се изследват позициите, мненията и гледните точки на другите. Да се открива взаимно богатството на света, разнообразието на хората и различията на култури, вярвания и ценности. Различията като условие за намиране на сходства.

Това може да се постигне чрез умението да се вярва, че пространството между хората създава решения, само когато не са предварително зададени. Че истината е в потока на свързването, а не в усилието да бъде открита възможно най-бързо.

Също и чрез изграждане на умението да се допуска, че дори когато се мислиш за прав, това може да е само част, от която има по-голяма правота.

Да оставаш буден за начина, по който енергията на взаимодействие с другите се сменя, само защото ти променяш нагласата си, свързвайки я с други части на цялото. Всеобщо равноправно сътрудничество.


Оценителен механизъм

Оценителната система на Хородея е базирана на следствията от човешката дейност, като основният параметър на оценяване е ползотворността в три мащаба – работен, личен ивсеобщ.

> Добро за делото/бизнеса/дейността;
> Добро за индивида/човека
> Общо добро/добро за цялото

Измерването на добродетелността на една дейност, бизнес, работа или други форми на човешки дела се оценява, посочвайки въздействието на делото в трите основни мащаба.

В зависимост от количеството благо/добро, което създава дадено действие, се определя неговата ползотворност и се изчислява оценка, базирана на фактора ползотворност.

Механизмът е универсален, като се базира на винаги съществуващите следствия от дадено действие.

Чрез прецизността и всеобхватността на оценителната система има възможност за усъвършенстване в работен, личен и всеобщ аспект, което позволява на системата да има безкраен растеж в ползотворността си дори при наличие на висока степен на оценка. Разширяващо се добро.

Етичният кодекс може да бъде допълван и разширяван, само в случай че не се създават условия за противоречия и не се подменя ценностната му основа.