Научи повече за Хородея


хор1 Какво е Хородея?


ХОРОДЕЯ е иновативна платформа, трансформираща начина, по който заедно работим, творим, доброволстваме, правим бизнес и допринасяме за обществото.

Хородея е общност от хора, самоуправляваща се чрез принципно нов механизъм за вземане на решения.


2 Защо е необходима платформата ?

Във време, в което истината в съвременния свят е изопачена е нужно да имаме споделена и справедлива среда за достоен междучовешки обмен: икономически, информационен, образователен, културен.

Хородея има за цел да се противопостави на някои негативни тенденции от нашето съвремие - А/ ценностна криза, Б/ нездрава икономика и В/ несправедливо разпределение на ресурсите, посредством своята онлайн платформа, общност и съпътстващи инициативи и събития.


3 Какви проблеми решава първата версия ?


В първата си версия платформата ще работи за хора и нестопански организации.

Ще решава проблеми свързани с организацията на вложенията и труда.

За организациите сблъскващи се с:

За доброволците които срещат следните трудности:


4 Как е организиран живота в платформата ?

Всеки от нас преживява светът по няколко начина едновременно.

Тук основният ни фокус е върху Рода и по-скоро съвременното му проявление - Общността.

И така, в кореновата система на Хородея са Общностите и техните Задруги.

Общностите са всички хора и проекти около една организация. Общността се представлява от официално регистрирана организация с нейния профил в платформата.

За сега Общностите могат да се представляват от Сдружения или Фондации. В бъдеще ще могат да участват търговски дружества и кооперации.

Всяка Общност от своя страна, може да има множество проекти, които наричаме Задруги. Задругa е всеки проект в рамките на Хородея.

5 Защо Общностно начало?

Общността е синоним на свързаност, единство и подкрепа. Тя е жив организъм със собствен живот и култура отвъд технологичното. Платформата е средство, за запознаване и изграждане на познанства в работата, които се стремим да прераснат в приятелства, подкрепа и опора.


6 Как се случва взаимодействието в Задруги?

1 Иницииране на Задруга

Всеки участник с профил в платформата може да инициира Задруга.

Създайте профил на Общност в платформата. За целта ви е необходима нестопанска организация в обществена полза.

В случай че не разполагате с такава, разгледайте регистрираните общностни организации в страницата Общности. Изберете организация и изпратете запитване за администрация на своята Задруга. Подробностите се уточняват в лична комуникация по имейл, телефон, Slack.

След регистрация на организацията в платформата, могат да се инициират една или повече Задруги.

Инициаторът на Задруга попълва регистрационна форма, в която описва целите, обхвата и естеството на търсената подкрепа.

Търсените средства се описват като бюджет на Задругата. Доброволният труд се описва в конкретни позиции по дати. Попълва се пазарна стойност за всяка позиция. Тази стойност по никакъв начин не обвързва участниците със заплащане на този труд. Тя служи за регистрация на личен ПРИНОС към профила на вложителя и право да получи ДАР.

Платформата позволява създаването на въпросник към кандидатстващите доброволци, чрез който да се установят техните компетенции и опит и по този начин да се улесни подборът на правилните участници.

Всяка Задруга подлежи на одобрение от платформата, след което се публикува и може да започне да набира участници и средства. Критериите за одобрение са съвместимост с Етичния Кодекс и Оценителната система на Хородея.

Запознай се с условията за управление на Задруга!


community-200x200.png2 Вложение в Задруга

Всеки участник с профил в платформата може да вложи своя принос в Задруга.

В една Задругата може да бъде вложено всичко, от което тя има нужда:

Вложението става след регистрация в платформата.


Регистриран потребител


Може да бъде както физическо лице, така и организация.

От профила на Задругата изберете желаната форма на вложение - доброволен труд или дарение на средства.

1 > Създайте заявка за вложение на средства и пристъпвате към изпълнение.

2 > Попълнете заявка за вложение на доброволен труд и следете електронната си поща.

Заявката за вложение е важна, защото по този начин може да се проследи нейното изпълнение.
Всяко изпълнено вложение се регистрира като личен принос към профила на Вложителя в Хородея.

3 > Използвайте общия Slack канал, за комуникация със Задругите.


Нерегистриран потребител


Всеки ползвател без профил, може да разглежда Задругите и техните известия.

Можете да ползвате общия Slack канал, за комуникация със Задругите.

Индивидуалната регистрация в Хородея не е обвързваща със задължение за участие в Задруга.

Регистрацията с реална самоличност е стъпка за чистота в делата и изграждане на доверие.

Хора или организации без регистрация със своята реалната самоличност не добиват възможност за вложение и пълноценна работа.


7 Какво е личен ПРИНОС и ДАР?

Личен принос е всяко регистрирано вложение в Задруга.

ДАР: Вложеният принос от всеки участник се регистрира и срещу него има право да получи ДАР - дигитален финансов инструмент за размяна в Хородея. С помощта на ДАР обменяме продукти, услуги и знание в рамките на платформата.

ДАР е допълнително средство за обмен на ограничени по вид продукти и услуги между участниците. Изключена е размяна на продукти / услуги с отрицателно въздействие върху човешкото здраве, обществото и природата, като например оръжия, наркотици и изкопаеми горива.

ДАР не е криптовалута, която се добива чрез процес на изразходване на изчислителна мощ по подобие на Биткойн! ДАР е средство за индиректно подпомагане и взаимопомощ и е преносител на стойност за етичност в стопанските взаимоотношения.

ДАР се издава на база на създадената икономическа стойност в Хородея, като количествата на валутни единици в обращение следват естественото темпо на размяната.

ДАР е мерна единица, която съдържа в себе си паричен еквивалент, но го надгражда с ПРИНОСА за обществото и природата. Според нивото на личния си ПРИНОС всеки участник, независимо дали е организация или физическо лице, получава право на ДАР.

Издаването и размяната в ДАР ще бъдат въвеждани поетапно с изграждането на съответните функционалности на платформата. Присъедини се в развитието на Хородея, за да го реализираме по-срочно!

Регулацията на ДАР в обръщение ще зависи също и от нивото на личния ни БАЛ.


8 Какво е БАЛ и за какво служи ?

Доверието в стопанските ни взаимоотношения се основава на прозрачност и взаимоуважение.

Развиваме система за обратни връзки, която да подпомага ефикасността в работата и решенията ни, като отчита личен БАЛ на всеки участник.

Предвижда се в платформата да бъдат изградени функционалности за тези обратни връзки помежду ни.

Чрез тях ще се следи и отчита ползотворността от действията ни в 3 мащаба:

Всеки определя своя БАЛ чрез делата си.

Платформата ще подпомага обратните ни връзки и прозрачността по няколко начина:


9 Как се управлява Хородея ?


Хородея е замислена като самоуправляваща се общност.

БАЛ е водещият критерий за участие в самоуправлението на социално-икономическата дейност на Хородея.

Лидерите на Задруги с най-висок БАЛ ще имат възможност да участват във върховния орган, наречен Обществен съвет.

В Обществения съвет ще участват на квотен принцип и напълно равнопоставено най-високо оценените инициатори на Задруги от всяко едно от седемте направления на дейност.

1 Наука и творчество;
2 Просвета и възпитание;
3 Култура и артистичност;
4 Администрация и финанси;
5 Спорт и туризъм;
6 Бит и здравеопазване;
7 Земеделие и изхранване.