Оценителна система на Фондация „Хородея”ПРОЕКТНА ВЕРСИЯ


Оценителната система на Хородея ще бъде въвеждана поетапно с изграждането на съответните функционалности в платформата.


Стандарт за проявление на истината, чрез измерване на качеството на общностните взаимоотношения.l Понятието БАЛ, като основа и мерна единица на оценителната система


В древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е вложено познанието за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената.

До тайните му може да се достигне чрез свещения език на древните българи. Той е строго фонетичен език, в които са закодирани двадесет и две висши понятия от мирогледа.

Понятието БАЛ е най-висшето понятие в мирогледа на нашите деди. БАЛ, означава „Кръговратът на Закона”. БАЛ означава Истина.

Б – Символ за Мъдростта на Вселената, за най-мъдрият и всеобхватен промисъл от Вселенския Разум за делата и нещата във Всемира, постановен в Единен природен Закон, който никога не е нарушаван, нито вчера, нито днес, не ще бъде нарушен и утре.

БА, Б+А – Единният природен Закон – Б, по чиито правила се изгражда, поддържа и унищожава всичко във Вселената, се изявява единствено в, и чрез Битието – А.

БАЛ, БА+Л – Законът – Б, проявява Битието – А от Небитието, като го изгражда, поддържа и унищожава по време на Кръговрата – Л.

В оценителната система понятието БАЛ, се използва за наименование на мерната единица, за отчитане на нивото на личностно и организационно доверие в общността.

Нивото на личен БАЛ се отчита в скала от 1 до ∞ , като всеки участник започва с начален БАЛ в зависимост от неговата роля, както следва:

БАЛ 100 за Задруги;
БАЛ 50 за вложители.

ll Роля на оценителната система


1. За постигане на целите

Оценителната система измерва индивидуалните усилия за постигане трите общностни цели на Хородея:

  1. Да подпомага осъществяването на човешките действия, насочени към добруването на обществото и природата;
  2. Да подкрепя изграждането на учеща общност от граждани, които допринасят за натрупването на култура на висок обществен морал;
  3. Да изгражда среда за етичен обмен на материални и нематериални блага.


2. За поддържане на доверието

Оценителната система служи за поддържането на високо ниво на общностното доверие посредством:

● Съблюдаване на етичността във взаимоотношенията;

● Определяне на личен БАЛ на всеки участник и проект;

● Предотвратяване на рискове от финансово, социално и екологично естество;

● Коригиране на определени управленски решения;

● Верифициране на дейността на проектите;


3. За самоуправлението

Оценителната система подпомага взаимодействащите си участници, като цели всеобщо равноправно сътрудничество.

Наред с липсата на един властови орган, който да осъществява контрол над общността, стоят и готовността да се изследват позициите, мненията и гледните точки на всички участници.

За целите на самоуправлението се оценява ролята на личността по две направления – варново и отраслово.


3.1 Варново направление на оценяване

Варновото или още занятийното оценяване отразява Природния Закон - Б от понятието БАЛ.

Варновото направление на оценяване отразява проявлението на четирите елемента: Земя, Вода, Въздух и Етер в знаниятийната ни принадлежност.

Оценяват се уменията за носене на отговорност в следствие от действия на хората.

Йерархията във варновото направление се изразява от долу на горе.

Capture1.JPG

1 ПЪРВАТА ВАРНА (радани) включва вложителите и/или хората, които не носят отговорност за изпълнението на проектите.

2 ВТОРАТА ВАРНА (дварани) включва лидерите на проекти хората, които поемат отговорност за осъществяване на обществено полезните дейности.

3 ТРЕТАТА ВАРНА (кханари) включва лидерите на проекти с най-висока значимост хората, които формират отраслови съвети.

4 ЧЕТВЪРТАТА ВАРНА (балари) включва само седемте първенци на отрасловите съвети хората, които формират върховният орган на Хородея - Обществен съвет.

3.2 Отраслово направление на оценяване

Отрасловото направление на оценяване, отразява принципът за Кръговрата - Л от понятието БАЛ.

Отраслите формират цялото многообразие от дейности на Задругите.

То отразява проявлението на седемте потенциала на телата в слънчевата система: Слънце, Сатурн, Венера, Юпитер, Марс, Меркурий и Луна.

Оценява се отрасловата принадлежност на проектите и техните лидери, с оглед формирането на органите на колективното самоуправление.

В отрасловото направление не се проявява йерархия.

Capture2.JPG

1 НАУКА И ТВОРЧЕСТВО - Проекти от областта на науката или изкуството, които развиват градивната енергия на индивида и неговата сила за себе реализация.

2 ПРОСВЕТА И ВЪЗПИТАНИЕ - Проекти, стъпили на принципа на висшата справедливост и въплащение на благородни мисли и желания в живота на човека, при което интуитивните и творческите му способности достигат нови нива.

3 КУЛТУРА И АРТИСТИЧНОСТ - Проекти в областта на културата, които събуждат естественото ни чувство за споделяне и придават финес на взаимоотношенията в обществото.

4 АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСИ - Проекти, свързани със системи за създаване и прилагане на правила за истинно и честно социално взаимодействие. Финансови инструменти и механизми за разрешаване на спорове.

5 СПОРТ И ТУРИЗЪМ - Проекти, които развиват смелост, устрем, воля за победа, воля за индивидуална и колективна изява, като спорт и туризъм.

6 БИТ И ЗДРАВЕ - Проекти, които следват естествения ритъм на човешкия организъм и са мост между Висшия и конкретния ум.

7 ЗЕМЕДЕЛИЕ И ИЗХРАНВАНЕ - Проекти развиващи това, което най-пряко влияе върху нашите бит и ежедневие, допринасят за оцеляването и изхранването на обществото.

4 Регулация на Дар в обръщение

ДАР е мерна единица, която съдържа в себе си паричен еквивалент, но го надгражда с ПРИНОСА за обществото и природата.

ДАР се издава на база на създадената икономическа стойност в Хородея. Според нивото на личния си ПРИНОС всеки участник, независимо дали е организация или физическо лице, получава право на ДАР.

Количествата на валутни единици в обращение следват естественото темпо на размяната, а регулацията на ДАР в обръщение ще зависи също и от нивото на личния БАЛ.

Размяната в ДАР и личният БАЛ ще бъдат въвеждани поетапно с изграждането на съответните функционалности в платформата, а правилата за регулация на ДАР в обръщение, ще бъдат приети допълнително.

За целите на публичната осведоменост, платформата ще поддържа регистър на вложителите с личен ПРИНОС и личен БАЛ, който ще бъде достъпен за всеки регистриран участник.


lll Параметри на оценяване


1 Формиране на БАЛ

Механизмът на оценка и формиране на БАЛ се базира на следствията от дадено действие, което причинява или полза, или вреда както на личността, така и на обществото и природата.

Функцията по обратна връзка (оценка и верификация на изпълнението) се осъществява от различни роли на участието в Хородея.

Основната цел на оценка е ползотворността, а всеки един от мащабите на ползотворност (добро за проекта, за индивида, за цялото) се свежда до многокомпонентна оценка, включваща различни индикатори.


Таблица 1 – теглови коефициенти на оценката.

Capture4.JPG

Използва се точкова система за отделните индикатори, по които се осъществява оценката. Съвкупността от отчетени точки за всеки участник, се изразява с личен БАЛ на човека или на проекта.

При всяко конкретно действие или бездействие на участниците, платформата начислява различен брой точки (заложени в индикаторите), които се балансират, чрез тегловите коефициенти.

Всеки един от компонентите на оценка има различен теглови коефициент. Чрез тегловите коефициенти съвкупния БАЛ в Хородея, се разпределя по равно между личния мащаб и работния мащаб. При третия мащаб - всеобщия, свързан с активността на пазара в Дар и одита на изпълнението, се дава равен шанс на всички участници.

Компонентите на оценка в оценяващата система ще се допълват (от етичната комисия) с развитието на Хородея, като винаги са съобразени с Етичния Кодекс, приоритетите и целите на Хородея. Очакваното несъвършенство в началния стадии на оценителната система, ще бъде коригирана с натрупването на добра практика.


2 Компоненти и индикатори на оценката

Компонентите и индикаторите за оценка се стремят да обхванат минимума от усилия, нужни за проявление на единство между мислите и действията ни, така че да спазваме обещанията и договореностите, които поемаме.


1 Работен мащаб на ползотворността – Добро за проекта

Добро за проекта е компонент от оценителната система, който цели отразяването на усилията на вложителите за добруването на Задругите в средата на платформата.

1.1 Личен принос в Задруга

Личният принос е остойностеното ниво на вложенията на доброволен труд, парични средства и/или материални ресурси.

Съвкупния принос от всички Задруги, отчетен надлежно през платформата служи за генериране на Бал за принос.

Бал за личен принос се начислява или отнема единствено към профилите на вложителите.


1 Верификация на приноса на вложителите в Задруги

Отчитането на приноса в платформата се осъществява след верификация на заявка за принос в Задруга и формира нивото на Личен принос на всеки вложител.

Заявката за принос става чрез платформата. В общия случай всеки потребител приема предварително въведените параметри на вложенията, в това число и техните стойности. В някои случай параметрите на вложенията и техните стойности подлежат на корекции.

Изпълнението или неизпълнението на заявените приноси се верифицира от страна на Хородея за паричните вложения и от страна на отговорника на Задругата да труд и ресурси.

Системата добавя или отнема точки БАЛ за всеки вложител.

Верификацията се осъществява чрез платформата с приключването на всеки проект.

Индикаторите за оценка на компонента вложители са както следва:

● Вложение чрез паричен принос, остойностен предварително с индикативен бюджет; 0.05 точки за 1 лев принос

● Неизпълнена заявка за паричен принос от страна на вложител; (-) 0.5 точки за 1 лев принос

● Вложение чрез доброволчески принос, остойностен предварително с индикативен бюджет; 0.05 точка за 1 лев принос

● Неизпълнена заявка за доброволчески принос от страна на вложител; (-) 0.5 точки за 1 лев принос

● Вложение чрез принос на ресурси, остойностен предварително с индикативен бюджет; 0.05 точка за 1 лев принос

● Неизпълнена заявка за принос на ресурси от страна на вложител; (-) 0.5 точки за 1 лев принос

● Вложение чрез годишен паричен принос, заявен към Задруга знание; 0.05 точки за 1 лев принос

● Неизпълнена заявка за годишен паричен принос от вложител в Задруга занание; (-) 0.5 точки за 1 лев принос

● Споделяне на видоизменен обект към Задруга знание – 20 точки

● Споделяне на обект, като съставна част от друг такъв – 20 точки


В случай че заявката за принос не бъде изпълнена, отговорниците на Задругата следва да отбележат, че заявката не се е изпълнила. В противен случай системата приема автоматично, че всички заявки са се случили.

По този начин стойността на комисионата от ( % върху набраните вложения - пари, труд и ресурси) за проекта ще бъде по-висока от реалната.


1.2 Обратна връзка от страна на участниците към Задруга

Споделянето на предложения се осъществява чрез предварително подготвени кратки въпросници и служат, за излагане както на полижително , така и на отрицателно мнение. Публичните коментари в платформата не се рейтингуват. Подадената информация е публична в рамките на всяка Задруга.

1 Споделяне на предложение с положителен контекст

Индикатора за оценка на този компонент е по 1 точка за първите три предложения на вложител за проект.

2 Споделяне на предложение с отрицателен контекст

Индикатора за оценка на този компонент е по 1 точка за първите три предложения на вложител за проект.

Последващите предложения и препоръки не подлежат на точкуване!

3 Отчет за напредъка в развитието на Задруга знание

Отчети се подават чрез типизирана отчетна форма в платформата с определена честота, достъпни за всички участници в рамките на Задруга знание.

Формулярът представлява отговор на няколко типови въпроса с възможност за добавяне на снимки или линкове, като доказтелствен материал за напредъка на проекта.

Индикаторите за оценка на този компонент са както следва:

● Наличие на всички периодични отчети; 10 точки

● Наличие на повече от половината периодични отчети; 5 точки

● Отсъствие на повече от половината отчети: (-) 20 точки


2 Личен мащаб на ползотворността – Добро за индивида

Добро за проекта цели отразяването на усилията на Задругите за добруването вложителите в средата на платформата.

Оценяването в личен мащаб в дългосрочен план се стреми към гарантирането личните човешки права:

  1. Удовлетворяване на трите лични телесни права на човека: на живот, на бит и на възпроизводство.
  2. Осигуряване на възможности за удовлетворяване на личното право – на душевна удовлетвореност.
  3. Осигуряване и поддържане на добри условия и възможности за удовлетворяване на личното човешко право – на творческото дръзновение на ума.

Оценяващата система стимулира лидерите на проекти към открити, почтени, искрени и откровени действия при изпълнение на задълженията си, за да бъдат доказани на практика благоприятните следствия за свързаните с проектите хора.

2.1 Прозрачност в управленските процеси на Задругите

Необходимо условие за продължаващо участие на всяка организация е споделянето на информация за общностното начинание в платформата Хородея.

Даването на обратна връзка е балообразуващо, а липсата на тази функция намалява БАЛ за всеки проект. В някой случай може да доведе дори до блокиране на проекта.

Участниците в управленския или изпълнителския екип, отговорни за управление на проектите в Хородея, имат грижа да докладват за напредъка си по проекта.

Вложителите получават достъп до информация, която касае хода на проекта и отразява отчетите на Задругите.

Всеки регистриран участник в платформата е включен в бюлетин, а докладите се осъществяват в четири направления, както следева:

1 Периодична отчетност за напредъка на проекта.

Отчети се подават чрез типизирана отчетна форма в платформата с честота зависеща от продължителността на проекта, достъпни за всички участници в рамките на Задруга.

Формуляра представлява отговор на няколко типови въпроса с възможност за добавяне на снимки или линкове, като доказтелствен материал за напредъка на проекта.

Индикаторите за оценка на този компонент са както следва:

● Наличие на всички периодични отчети; 10 точки

● Наличие на повече от половината периодични отчети; 5 точки

● Отсъствие на повече от половината отчети: (-) 20 точки


2 Прозрачност на разходите на парични средства.

Разходването на дарения към Задруги следва да са колкото се може по-отворени, към всички вложители. За целта Хородея подсигурява условия за проследимост на разходването на средствата.

Разходите на парични средства, подлежат на доказване чрез снимки, видео материали, банкови извлечения и разходно-оправдателни документи.

Индикаторите за оценка на този компонент са както следва:

● Наличие в системата на всички разходно оправдателни документи от събраната сума - 20 точки

● Отсъствие в системата на разходно-оправдателни документ за повече от 10% от събраната сума. (-) 20 точки3 Прозрачна отчетност на доброволческия принос

В случай че вложител е заявил своя принос, но проекта верифицира (т. 1.1), че заявката не е изпълнена, вложителя има право да рапортува чрез инструментите за обратна връзка, посочени в т. 1.2.

Всяка обратната връзка се рапортува автоматично в канала на проекта с типизирано съобщение. Същото се доставя до лидера на проекта, който е в позиция да приеме или не приноса. Ако лидера на проекта НЕ приеме приноса, този принос се изключва от фонда на Дар и Бал.

В този случай платформата не е посредник за разрешаване на спорове между участниците, но има грижата да поощри всички страни към коректност в действията си.

Индикаторите за оценка на този компонент са както следва:

● В случай че проекта приеме доброволчески принос след обратна връзка; 1 точка

● В случай че проекта НЕ приеме доброволчески принос след обратна връзка; 1 точка

● Отчет на доброволческата дейност със снимов или видео материал; 1 точка за всеки планиран отчет


4 Прозрачна отчетност на приноса на ресурси

В случай че вложител е заявил своя принос, но проекта верифицира (т. 1.1), че заявката не е изпълнена, вложителя има право да рапортува чрез инструментите за обратна връзка, посочени в т. 1.2.

Всяка обратната връзка се рапортува автоматично в канала на проекта с типизирано съобщение. Същото се доставя до лидера на проекта, който е в позиция да приеме или не приноса. Ако лидера на проекта НЕ приеме приноса, този принос се изключва от фонда на Дар и Бал.

В този случай платформата не е посредник за разрешаване на спорове между участниците, но има грижата да поощри всички страни към коректност в действията си.

Индикаторите за оценка на този компонент са както следва:

● В случай че проекта приеме доброволчески принос след обратна връзка; 1 точка

● В случай че проекта НЕ приеме доброволчесли принос след обратна връзка; 1 точка

● Отчет на вложения ресурс със снимов или видео материал; 1 точка за всеки планиран отчет


5 Установяване на невярна информация за интелектуално право

При установяване на невярна декларация или на спор относно право, обектът може да бъде премахнат от Библиотеката без предупреждение, а потребителят да отговаря за вреди.

Индикатора за оценка на този компонент е (-) 100 точки при установено нарушение от страна на администратора на платформата.


1.2 Публично разпространение на информация за напредъка на на Задругите

Разпространението на информация за вътрешния организационен живот на проектите, е ключово за развитието на екосистемата на Хородея. Разпространение на информация за развитието на проекта в собствените си комуникационни канали се осъществява чрез типов отчет към Хородея, чрез въвеждане на линкове към страници, постове или статии в електронни и конвенционални медийни канали.

Индикаторите за оценка на този компонент са както следва:

● Наличие на информация в уебсайта на проекта; 1 точка

● Наличие на постове със снимки в една социала мрежа; 2 точки

● Наличие на постове с видео материали в една социала мрежа; 3 точки

● Оповестяване на срещи на вложителите чрез платформата; 4 точки

● Наличие на статии, интервюта или други медийни изяви във връзка с проекта; 3 точкиТретия мащаб на ползотворността - Всеобщ мащаб или Добро за цялото, ще бъде въвеждан поетапно с развитието на оценителната система.

Предварителните компоненти на оценката са както следва:

3.1 Одит на изпълнението

3.2 Участие на пазара в Дар