Политика за поверителност

на електроннa страницa https://horodeya.com/

В сила от: 30.07.2020 г.

1.Какво представлява електроннaтa страницa https://horodeya.com/?

Електроннaтa страницa https://horodeya.com/, администриранa от Фондация „Хородея”, обслужва едноименната дигитална платформа за сътрудничество в условията на споделена икономика, наричанa по-долу Платформата. Чрез страницата Фондацията:

(1) Предоставя среда за сътрудничество между Предприемачи и потенциални Вложители в Задруги по смисъла на Условията за работа с Платформата, с инструментите на Платформата;

(2) Идентифицира (като събира съответните лични данни) лицата, желаещи да станат Потребители на Платформата, Предприемачи или Вложители в Задруги, по смисъла на Условията за работа с Платформата;

(3) Осъществява своето задължение за прозрачно и етично управление.

2.Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, тогава, когато бъде комбинирана с друга информация, като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и други подобни.

3.За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Ние от Фондация „Хородея“ ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

(1) Идентифицирането Ви като Потребител в Платформата, представител на Предприемач или Вложител в Задруга, по смисъла на Условията за работа с Платформата;

(2) Упражняване на правата и изпълнение на задълженията на Фондацията, съгласно Условията за работа с Платформата;

(3) Прилагане на мерки против изпирането на пари, когато такива следва да бъдат предприети според действащото законодателство;

(4) За отговор на зададени въпроси и осъществяване на обратна връзка по посочена от Вас тема.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените цели.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

4.На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Фондацията обработва Вашите лични данни на следните основания по смисъла на чл. 6 от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“):

(1) въз основа на съществуващо договорно правоотношение между Фондацията, от една страна, и съответния Потребител/Предприемач/ Вложител, от друга, възникнало въз основа на Условията за работа с Платформата или на индивидуален договор - чл. 6, пар. 1, б. „б)“ от ОРЗД; или

(2) за изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Фондацията в качеството ѝ на администратор на данните Ви, като: водене на счетоводна документация; идентифициране на дарители, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и др. - чл. 6, пар. 1, б. „в)“ от ОРЗД или

(3) за защита и прилагане на нашите легитимни интереси, както и такива на други потребители или трети лица - чл. 6, пар. 1, б. „е)“ от ОРЗД – например с оглед осигуряване на нормалното функциониране и използване на Платформата, осъществяване на комуникация с Вас, във връзка с Вашето участие в Задруги, обработване на получени сигнали/ жалби, разрешаване на спорове и други подобни. При осъществяване на дейности, базирани на легитимен интерес, винаги поставяме Вашите основни права и свободи на първо място и се стремим те да бъдат незасегнати.

5.Кои Ваши лични данни обработваме ние?

5.1. Когато Вие се регистрирате в Платформата, за осъществяване на посочените цели, ние ще обработваме минимум следните категории лични данни:

(1) Вашите имена;

(2) Адрес на Вашата електронна поща и парола;

(3) Рождената Ви дата.

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при регистрация в https://horodeya.com/.

5.2. От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на други законови основания и за постигане на нормативно съответствие, като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

Ето защо, по отношение на лицата, направили заявки за парични дарения в полза на обявена в Платформата Задруга, може да обработваме и допълнителни лични данни, поради императивните изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и/или утвърдените въз основа на него Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на Фондацията (в това число като изискваме и копие от документ за самоличност):

(1) Телефонен номер;

(2) Гражданство;

(3) Адрес на пребиваване и/или адрес за кореспонденция;

(4) Официален личен идентификационен номер (ЕГН за българските граждани, ЛНЧ за чуждестранните и др.) или друг елемент за установяване на самоличност (номер, дата и място на издаване на документ за самоличност), съдържащ се в официален документ, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на лицето;

(5) Пол;

(6) Място на раждане;

(7) Други данни, като: професия; заемана длъжност; работодател.

5.3. Ние можем да поискаме информация относно Вашия IBAN, за да Ви възстановим съответните суми, в случаите, определени в Условията за ползване на Платформата.

5.4. Ние ще съхраняваме и обработваме информация, която изпращате до нас чрез електронна поща или чрез инструментите на Платформата, в т.ч. под формата на коментари или съобщения до други потребители, както и информация за всички заявки или транзакции, които извършвате чрез Платформата. Когато подкрепяте Задруга, Вашето име, видът и размерът на Вашия Принос и друга информация могат да бъдат публикувани в страницата за съответната Задруга.

5.5. Можем да събираме и обработваме информация за Вашето устройство, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър - за целите на системна администрация, администриране на заявки и подобряването на услугите ни. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте правилата ни за "бисквитките" („Политика за бисквитките”).

6.Използване на страницата https://horodeya.com/

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага при ползването от Ваша страна на електронната страница https://horodeya.com/. Фондацията не носи отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от трети страни.

7.На кого споделяме личните Ви данни:

Фондацията има правото и ще разкрива Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други лица. Фондацията ще предприеме подходящи мерки за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(1) Контрагенти и външни доставчици:

Фондацията споделя или дава достъп на Предприемачите до събрани от нея лични данни на Вложителите в обявените от съответния Предприемач Задруги, за да е възможно осъществяването на правата и изпълнението на задълженията на Предприемачите и Вложителите, поети с Условията за работа с Платформата или произтичащи от закона.

Фондацията си партнира с други организации за обработка на плащания (в т.ч. администраторите на http://www.easypay.bg/ и www.epay.bg) и за улесняване на комуникацията по повод на реализацията и участието в Задруги (администраторa на Slack). Информацията, която предоставяте на тези организации чрез администрираните от тях инструменти, се събира и използва от тях в съответствие с техните политики за поверителност.

Фондацията може да споделя или дава достъп до лични данни на външни доставчици само доколкото е необходимо за осъществяване на дейността й и/или за функционирането на Платформата – например, за счетоводно отразяване на извършени дарения, за техническа поддръжка на Платформата, за разрешаване на възникнали правни въпроси при ползването й, за обслужване на плащания. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Всички външни доставчици на услуги на Фондацията са задължени по договор с Фондацията да спазват поверителността на Вашите лични данни и да не ги разкриват пред трети лица.

Фондацията използва и външен доставчик за услугите по хостване на страницата https://horodeya.com/. Този доставчик има достъп до базата данни на регистрирани потребители на Платформата единствено за целите на поддръжка на интернет страницата и няма правото да копира, видоизменя или предава Вашите данни на трети лица.

(2) Дружества, в които Фондацията има участие:

Фондацията може да прехвърля информация, включително лични данни, към търговски дружества, в които същата има дялово/ акционерно участие. Данните се прехвърлят, при условие, че получаващата страна се съгласи да се отнася към тях по начин, който съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни и гарантира минимум еднаква степен на защита на данните, каквато гарантира и Фондацията.

(3) Публични органи:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например Фондацията ще съдейства на постъпили искания от съдилища, административни и други публични държавни или общински органи.

(4) Международно предаване на данни:

Фондацията не извършва предаване на Вашите данни извън Европейския съюз. С участието Ви в Slack има вероятност предоставените от самите Вас данни да бъдат обект обработване в Съединените американски щати. Бъдете информирани, че Slack Technologies е декларирала спазване на всички принципи на обработване и защита на Вашите лични данни, съгласно EU-US Privacy Shield, с цел да обезпечи тяхната непрекъсната поверителност.

Защо е важно членуването в програмата EU-US Privacy Shield?

Членуването в програмата означава, че съответната получаваща организация е декларирала, че спазва високите стандарти и изисквания на Общия регламент за защита на данните, прилага в своите процеси по обработване на данни нужните технически и организационни мерки за тяхната защита и приема да попада под юрисдикцията на органите на ЕС,що се отнася до контрола за спазване на режима на защита на личните данни на гражданите на ЕС, каквито са и всички български граждани. Членуването в тази програма е знак от членуващата компания, че същата прилага адекватно ниво на защита на данните Ви, равно на това, което компанията би осигурила, ако беше установена на територията на ЕС.

Повече информация за тази програма може да откриете на следния електронен адрес: https://www.privacyshield.gov/welcome.

8.Обработване на лични данни на деца:

Фондацията не събира и не обработва под друга каквато и да било друга форма лични данни на лица под16-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник, съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием тези данни.

9.Обработване на специални категории лични данни (т.нар. „чувствителни данни“):

Фондацията не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

10.Сигурност на данните Ви:

Фондацията се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на сътрудници, контрагенти или свързани с Фондацията лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения (т.нар. need-to-knowbasis). В случай на изтичане на информация, съдържаща лични данни, Фондацията ще следва всички приложими норми за уведомяване на Комисия за защита на личните данни и засегнатите субекти.

11.Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които Фондацията извършва с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. Фондацията уважава Вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

- оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,

- обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,

- повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или

- възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;

- обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

освен ако обработването е необходимо по следните причини:

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;

- в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;

- за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

12.Съхраняване на Вашите лични данни:

Ние ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на участието ви в Платформата, докато са ни необходими за изпълнение на задълженията ни, съгласно Условията за работа с последната, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове.

Пазим историята на Вашето участие в Платформата за следните срокове:

(1) В случай, че сте само Потребител на Платформата - до края на втората календарна година, считано от последното логване от Ваша страна в профила Ви в Платформата. Автоматично отпадане не се прилага за членове на който и да е от органите на Фондацията;

(2) В случай че сте представител на Предприемач или сте Вложител в Задруга – за срок от 5 г. (пет) години след приключване на Задругата или за срока по ал. 1, ако той изтича в по-късен момент.

В общия случай Фондацията ще съхранява личните данни на дарители, събрани съгласно Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за срок от 5 (пет) години.

13.Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на страницата.

14.Данни за контакт:

Данните на администратора на лични данни са: Фондация „Хородея”, ЕИК 177134908, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя” 4, ет. 4, представлявано от Председателя на Управителния съвет Георги Емилов Мавров.

Моля отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на следните адреси:

Адрес на електронна поща: admin@horodaeya.org
Пощенски адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. „Света Неделя” 4, ет. 4.

Фондация „Хородея“
2020 - Всички права запазени!