Правила за осъществяване на дейността на Фондация „Хородея”


Днес, 10.10.2018 г., на основание чл. 11.4 от Учредителния акт на Фондация „Хородея”  Общественият съвет на Фондацията, като взе предвид, че:
Фондацията е учредена с цел утвърждаването на духовните ценности, възпитанието и науката, като:


Целите, които си поставя Фондацията, се реализират посредством следните средства:

Прие цитираните по-долу Правила за осъществяване на дейността на Фондацията:


l. Принципи и механизми за управление на дейността

1.Органите на Фондацията осъществяват дейността си при спазване на принципите на прозрачно и етично управление, в съответствие с Учредителния акт, Етичния кодекс на Фондацията и тези Правила. В това число, органите на Фондацията осигуряват поддържането на отношения по прозрачен информационен обмен и публична отчетност с всяка организация, в която Фондацията има участие или с която същата е в договорни отношения.

2.Органите на Фондацията, поетапно, според своята компетентност:

2.1 осигуряват ролята й на изразител на интересите на всички участници в изгражданата среда за етичен социално-икономически обмен;
2.2 организират средата така, че участник в същата да може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице или правно образувание;
2.3 за целите на прозрачно и етично управление, осигуряват класифицирането на участниците в средата на следните основни групи:

a) Учредители на Фондацията;
b) Служители – на Фондацията, на нейни дъщерни предприятия (за такива се считат всички предприятия, в които тя има дялово участие) или на Контрагенти;
c) Вложители – физически лица с личен принос или с дялово/ акционерно участие в дъщерно предприятие на Фондацията;
d) Контрагенти – на Фондацията или на нейни дъщерни предприятия;
e )Клиенти – на Фондацията или на нейни дъщерни предприятия.

3.Органите на Фондацията, според своята компетентност и наличните ресурси, работят за създаването на Интернет платформа за улесняване на взаимоотношенията между участниците в средата и за оценка (измерване) на тяхната ползотворност и качество. Участието в платформата се регулира чрез общи условия, утвърдени от Управителния съвет на Фондацията.

4. При изграждане на средата за социално-икономически обмен и обслужващата я Интернет платформа органите на Фондацията се ръководят от следните принципи и правила:

4.1 следва да се предостави възможност на всеки участник да поддържа личен рейтинг на доверие спрямо останалите участници; личният рейтинг на доверие е критерий за участие в управлението на Фондацията – участниците с най-висок личен рейтинг на доверие имат право да участват в Обществения съвет на Фондацията;

4.2 следва да се предостави възможност на всеки участник да поддържа личен рейтинг за принос; личният рейтинг за принос е критерий за разпределение на ползите от социално-икономическия обмен в средата чрез придобиване на ДАР – дигитален актив за размяна на блага.


ll. Направления на дейността

5. Фондацията извършва дейност в следните основни направления:

5.1 обществено направление – в съответствие с основния предмет на дейност на Фондацията;
5.2 стопанско направление – допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, а именно: строителство на куполни сгради и машини и съоръжения за тяхното изпълнение, разработване, управление и поддръжка на информационни и комуникационни технологични системи и инструменти и др.

6. В рамките на всяко направление на дейността може да има различни проекти, например: конструктивно сертифициране, производство на кофражи, изграждане на еднофамилни сгради, изграждане на жилищни комплекси и др. Всеки проект се координира от ръководител, определен от управителния орган на съответната организация.

7. По решение на Обществения съвет на Фондацията стопанското направление / отделен проект от направлението може да бъде управляван/о чрез отделна организационна единица – търговско дружество, в което Фондацията има дялово участие.

8. Органите на Фондацията се стремят да създадат условия всеки проект да се управлява в условия на информационен обмен и отчетност на дейността на участниците в него посредством изгражданата Интернет платформа, обслужваща средата за обмен.


III. Обществен съвет

9. Общественият съвет е върховният орган на Фондацията. Освен представители на Учредителите на Фондацията, в него могат да участват представители на основните групи участници в социално-икономическия обмен на същата, които представители са с най-висок личен рейтинг на доверие в средата за обмен: Служители, Вложители, Контрагенти и Клиенти.

10. При всяко разширение на състава на Обществения съвет, изборът на членове на същия се осъществява при спазване на следните принципи и правила:

10.1 участието на всяка от посочените в т. 9 основни групи лица е при равни квоти;
10.2 за членове на Обществения съвет могат да бъдат избрани не повече от 4 представители от всяка група;
10.3 в случай, че към датата на съответното разширение на Обществения съвет някоя от групите не се е сформирала или не съществува по друга причина, съветът не включва нейни представители, съответно съществуването й не се отчита при прилагане на квотния принцип;
10.4 при освобождаване на член на Обществения съвет, същият се замества на квотен принцип от представител на съответната група по т. 9.

11. Всеки кандидат за участник в Обществения съвет попълва писмено заявление за участие по образец, в което декларира съгласието си и готовността си да работи за постигане на целите на Фондацията.


lV. Етична комисия

12. Етичната комисия е орган на Фондацията, който съблюдава за съответствието на дейността и решенията на нейните органи със закона и с приетите Учредителен акт, Етичен кодекс и Правила за осъществяване на дейността. За членове на Етичната комисия на Фондацията могат да бъдат избирани представители на основните групи участници в социално-икономическия обмен на същата, с най-висок личен рейтинг на доверие в средата за обмен.

13. При установено нарушение по т. 12 от член на Oбществения съвет или от член на Управителния съвет, Етичната комисия може да предприеме следните мерки:

13.1 отправяне на бележка до лицето, извършило нарушението;
13.2 понижаване на личния рейтинг на доверие на лицето, извършило нарушението;
13.3 отправяне на предложение до Обществения съвет за освобождаване на лицето, извършило нарушението, от състава на съответния орган.

14. Нарушението се констатира от Етичната комисия на нейно заседание, като в протокола от заседанието се описва подробно в какво се състои нарушението, как е установено, какви мерки се предприемат и мотивите за тях. По преценка на Етичната комисия от лицето могат да бъдат поискани разяснения.

15. Председателят на Етичната комисия уведомява писмено съответния член на Обществения съвет за взетото от комисията решение. Уведомяването може да бъде направено и на посочения от лицето електронен адрес, съответно в профила на лицето в Интернет платформата.

16. При вземане на решение за прилагане на мерки по т. 13.3 Етичната комисия свиква Обществения съвет. Лицето, спрямо които са насочени мерките, се изслушва от Обществения съвет преди вземане на решение относно неговото освобождаване.


V. Личен рейтинг на доверие

17. Органите на Фондацията, според своята компетентност и наличните ресурси, изграждат среда за социално-икономически обмен и обслужваща я Интернет платформа, в която всеки участник има личен рейтинг на доверие. Рейтингът на доверие се формира съгласно Оценяваща система, съгласно т. 18, която отчита нивото на спазване от страна на участника на етичните норми и правилата за осъществяване на дейността на Фондацията, както и личните постижения на участника спрямо целите на Фондацията.

18. Оценяващата система по т. 17 се базира на следните принципи/ правила за формиране и измерване на личния рейтинг на доверие, които могат да бъдат допълвани по решение на Управителния съвет:

18.1 нивото на рейтинг се измерва в скала от 1 до 100, като всеки участник започва с начален рейтинг 20;
18.2 участници в процеса на оценяване са всички участници в социално-икономическия обмен, в това число ръководителите (отговорниците) на проекти и членовете на Етичната комисия;
18.3 оценката се осъществява от Етичната комисия чрез обработка на информацията, събирана въз основа на взаимодействието на участниците в платформата;
18.4 индикаторите за оценка се определят въз основа на Етичния кодекс на Фондацията;
18.5 издаването на стандартизирани въпросници се осъществява от доказани, професионално компетентни експерти, одобрени от орган на Фондацията;
18.6 при констатиране на нарушение на етичните норми и/или правилата за осъществяване на дейността на Фондацията, всеки участник има право да изпрати писмено известие до Етичната комисия.


Vl. Личен рейтинг за принос

19. Органите на Фондацията осигуряват правото на всеки участник в средата за социално-икономически обмен, който е допринесъл за реализацията на обявен в платформата проект, носещ печалба, да получи личен рейтинг за принос. Личният рейтинг за принос дава право на участие в ползите от проекта при условията, посочени в т. 20 и т.22.

20. Личният рейтинг за принос се формира въз основа на следните принципи/ правила за предоставяне и отчитане на приноса, които могат да бъдат допълвани по решение на Управителния съвет:

20.1 приносът се влага целево в рамките на обявения проект, с индикативен бюджет, срок и условия за изпълнение в платформата;
20.2 заявка за личен принос може да направи всеки участник в средата за социално-икономически обмен, съобразно образец;
20.3 приносът се предоставя без друга насрещна престация и може да бъде под формата на: дарение (вкл. парично, по посочената от Фондацията банкова сметка), извършване на труд, предоставяне за ползване на машини или оборудване , предоставяне за ползване на недвижим имот (напр. офис, производствени бази и др.), предоставяне на права на интелектуална собственост, know-how, консултация и информация и др.;
20.4 предоставянето на приноса се одобрява от управителния орган на организацията, обявила проекта;
20.5 по проекти на Фондацията или нейни дъщерни предприятия се отчита се и принос, предоставен преди датата на приемане на тези Правила; в тези случаи т. 20.4 не се прилага;
20.6 управителният орган на организацията, обявила проекта, може да определи минимален размер на принос за участие в ползите от проекта;
20.7 окончателното остойностяване на приноса се осъществява по пазарни цени от комисия в състав: 1. ръководителя на съответния проект; 2 представител на управителния орган на организацията, обявила проекта; 3. участник – експерт по оценявания принос, определен от Фондацията;
20.8 личният рейтинг за принос се определя ежегодно към края на първото тримесечие от всяка календарна година, по следната формула: A = B/C x X/Y, където А е стойността на личния рейтинг за принос на вложителя, B е стойността на печалбата от проекта за предходната година (след данъчно облагане), C е сборът от стойността на всички вложения в проекта от стартирането му до изтичане на срока по чл.2.2, X е стойността на вложението (приноса) на съответния участник, предоставен в същия срок, а числото Y определя, каква част от печалбата от подлежи на разпределение.
20.9 за конкретен проект формулата може да бъде изменяна с решение на Управителния съвет и следва да бъде публикувана в платформата.

21. При продажба на дялово участие от конкретен проект от стопанското направление органите на Фондацията осигуряват на участниците с принос в същия проект право на първи отказ, което участникът може да упражни в определените от съответния компетентен орган срок и условия.


Vll. Дигитален Актив за Размяна

22. Органите на Фондацията, според своята компетентност и наличните ресурси, осигуряват технологична възможност за издаване на ДАР – дигитален актив за размяна на блага, като:

22.1 ДАР се издава на база на генерираната икономическа стойност в средата за социално-икономически обмен, измерена по правилата за отчитане на принос по т.20.
22.2 ДАР е с фиксирана стойност към Лева при курс 1 ДАР=1 ЛЕВ и не може да бъде обект на спекулативна търговия.
22.3 при издаване на ДАР Фондацията осигурява получаването от всеки вложител в проект на толкова единици ДАР, колкото е стойността на неговото вложение в проекта, при съотношение 1 ДАР – 1 лев.

23. Органите на Фондацията, според своята компетентност и наличните ресурси, осигуряват технологична възможност за организиране на електронна среда (пазар) на продукти и услуги в ДАР с функционалност за лични дигитални сметки и условия за търговия на продукти и услуги в ДАР.

24. Тези Правила могат да се изменят и допълват с решение на Обществения съвет на Фондацията.