Условия за работа с платформата


  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ

В тези Условия посочените по-долу наименования имат следното значение:

1.1. Фондацията означава Фондация „Хородея”, регистрирана в обществена полза съгласно законите на България, с ЕИК 177134908;

1.2. Платформа означава Интернет страницата https://horodeya.com/и свързаните с нея инструменти за съхранение на данни, комуникация и взаимодействие с публичен или ограничен достъп;

1.3. Свързани системи са http://www.easypay.bg/ и www.epay.bg, които осигуряват платежни услуги, вкл. приемане на плащания по електронен път;

1.4. Потребител е правоспособно физическо лице, регистрирано в Платформата;

1.5. Организация е регистрирано в Платформата юридическо лице с нестопанска цел, представлявано от Потребител;

1.6. Задруга е проект, представен в Платформата чрез резюме, бюджет, срок на действие, график за изпълнение и/или друго съдържание, обявено като необходимо в Платформата;

1.7. Предприемач е Организация, която е заявила Задруга и последната е обявена чрез Платформата;

1.8. Обект на знание е произведение на литературата или изкуството, компютърна програма, изобретение, полезен модел, ноу-хау, концепция, модел, метод, инструмент, както и част, съвкупност или система от такива. Обект на знание по смисъла на тези Условия са също така моделите и методиките на „БАЛ” и „ДАР”, представени в Платформата;

1.9. Споделена Библиотека е съвкупността от всички Обекти на знание, достъпни чрез Платформата;

1.10. Принос са парични средства, труд, услуги или други ресурси - материални или нематериални блага - за изпълнението на Задруга, предоставяни без заплащане. Когато е обявена Задруга във връзка с конкретен Обект на знание, Приносът може да се състои в разпространение и/или развитие на съответния Обект;

1.11. Вложител е Потребител, който е заявил Принос и заявката му е била одобрена;

1.12. Дарител е Вложител, предоставил Принос в пари;

1.13. БАЛ е цифрово изражение на оценката за участието на всеки Вложител и Предприемач в Платформата, формирана според Правилата за осъществяване на дейността на Фондацията – Оценителна система;

1.14. Правила са Правилата за осъществяване на дейността на Фондацията, обявени в Платформата.


2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Тези Условия представляват договорната рамка между Фондацията, от една страна, и всеки от Потребителите и/или Организациите, от друга страна, въз основа на която последните получават правото да използват Платформата и свързаните с нея услуги, както и да влизат в предвидените в тези Условия роли и взаимодействия, при спазване на Условията и обявените в Платформата Правила. Тези Условия, също така, уреждат отношенията между Предприемачите и Вложителите при работа с Платформата.

2.2. С регистрирането си като Потребител или Организация Вие се съгласявате да бъдете обвързан от публикуваните тези Условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате.

2.3. С приемането на тези Условия Потребителят декларира, че е физическо лице, навършило 18 години.


3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

3.1. Фондацията осигурява възможност за регистрация и създаване на профил на Потребител въз основа на попълнена от лицето регистрационна форма в Платформата с идентификационни данни на лицето, в т.ч. адрес на електронна поща, потребителско име и парола.

3.2. Потребителят се задължава:

a) да създаде само един профил в Платформата, като поддържа данните в него верни и актуални;

b) да не предоставя на трети лица данните за достъп до Платформата (вкл. потребителско име и парола);

c) да уведоми незабавно Фондацията, в случай, че установи ползване на профила му в Платформата без неговото разрешение;

d) да не нарушава действащото законодателство, добрите нрави, права на Фондацията или на трети лица при ползване на Платформата, в т.ч. при публикуване или изпращане на съдържание чрез Платформата;

e) да не публикува/ изпраща чрез Платформата невярна или заблуждаваща информация;

f) да не използва Платформата за реклама;

g) да не предприема действия, които могат да наложат неразумно или непропорционално натоварване на Платформата;

h) да предоставя на Фондацията поисканата информация за идентификацията му като Вложител или Предприемач;

i) да заплаща възнаграждения за ползване на платени инструменти или услуги, свързани с Платформата, ако такива са определени с тези Условия.

3.3. Потребителят има право:

a) да достъпва информация относно обявени чрез Платформата Задруги;

b) да прави вложения в обявени Задруги след изпълнение на обявените условия за това;

c) да ползва инструментите на Платформата, достъпни за Потребители.

3.4. Фондацията има право:

j) да ограничи временно или да преустанови достъпа на Потребителя до Платформата, както и да изтрие профила му, в случай на нарушение на тези Условия или на Етичния кодекс или на невъзможност Потребителят да бъде идентифициран;

k) да откаже публикуването или да изтрие съдържание, публикувано от Потребителя в нарушение на тези Условия;

l) да ограничи временно или да преустанови ползването на някои от инструментите или функционалностите на Платформата.


4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

4.1. Фондацията осигурява възможност за регистрация и създаване на профил на Организация въз основа на попълнена от Потребител регистрационна форма в Платформата с идентификационни данни за юридическото лице.

4.2. С регистрирането на Организацията в Платформата Потребителят декларира, че има правото да действа от името и за сметка на юридическото лице като негов законен представител или пълномощник.

4.3. С регистрирането на Организация в Платформата Потребителят поема, от нейно име и за нейна сметка, задълженията по чл. 3.2. Спрямо Организацията Фондацията има и правата по чл. 3.4.

4.4. Организацията има право:

a) да заяви Задруга чрез Платформата в периоди на открита регистрация, след изпълнение на обявените условия за това;

b) да прави вложения в заявени от други лица и обявени Задруги след изпълнение на обявените условия за това;

c) да ползва инструментите на Платформата, достъпни за Организации.


5. РЕГИСТРАЦИЯ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАДРУГИ

5.1. Фондацията открива периодично регистрация на Задруги в Платформата, като по свое усмотрение определя условията за участие, периода на регистрация, срока за набиране на ресурси, целта, тематичната област и други.

5.2. Фондацията регистрира Задруга след попълване на всички форми и данни, обявени като необходими в Платформата, и тяхната проверка. Фондацията може да откаже регистрация на Задруга, в случай че за нея или за заявилата я Организация данните са неверни, непълни или неточни.

5.3. При заявяване на Задруга Организацията посочва един или повече Потребители като участници в Задругата – лица, които са упълномощени да я представляват във връзка с обявяването, изпълнението и отчитането на Задругата чрез Платформата. Организацията може по всяко време на оттегли упълномощаването чрез съответния инструмент на Платформата.

5.4. По своя преценка Фондацията може да обяви в Платформата всички или ограничен брой от заявените Задруги.

5.5. В случай, че се планира обявяване на ограничен брой Задруги, при откриване на регистрацията Фондацията предоставя информация за броя задруги, които ще бъдат обявени, и за оценителната система, която ще бъде приложена. Фондацията уведомява лицето, заявило Задруга, за резултатите от неговата оценка.

5.6. При обявяване на Задруга Фондацията следва зададените от Предприемача при заявяването на Задругата параметри, в това число относно вида и размера на търсения Принос. Фондацията може да редактира подаденото от Предприемача съдържание, с цел постигане на съответствие с тези Условия и/или с условията за участие или с оглед по-достъпното му представяне пред Потребителите.

5.7. Фондацията не регистрира и не обявява Задруги, които нарушават или могат да нарушат действащото законодателство, добрите нрави, права и интереси на Фондацията или на трети лица или Етичния кодекс на Фондацията. За Фондацията не възниква задължение да мотивира отказа за регистрация или обявяване на такава Задруга.

5.8. Фондацията може да заличи обявена Задруга в следните случаи:

a) при изтичане на срока на изпълнение на Задругата;

b) по искане на съответния Предприемач;

c) при установено съществено нарушение на тези Условия.


6. ПРИНОС В ОБЯВЕНИ ЗАДРУГИ

6.1. Всеки Потребител и всяка Организация има право да заяви Принос в заявена от друго лице и обявена Задруга, като попълни и подаде заявка за Принос чрез Платформата, съобразно обявените за Задругата условия.

6.2. Предприемачът одобрява заявката за Принос или мотивирано отказва същата, като уведомява за решението си лицата, направили заявка, както и Фондацията. При Принос в пари заявката се счита одобрена, в случай, че до 14 (четиринадесет) дни заявилото го лице не е било уведомено, че същата е отказана. Потребителят или Организацията с одобрена заявка за Принос се счита за Вложител в съответния Проект.

6.3. С подписването на тези условия Предприемачът овластява Фондацията да събира и съхранява за всеки Вложител необходимата информация за неговата идентификация и за изпълнение на задълженията му по Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно тези Условия, Правилата и Политиките на Фондацията.

6.4. Доколкото в тези Условия не е уговорено друго, отношенията между Вложителите и Предприемачите по предоставяне на Принос не са предмет на Условията, не се регулират или опосредяват от Фондацията.

6.5. Предприемачът се задължава:

a) да предоставя и поддържа актуална информация за Задругата и напредъка на нейното изпълнение, както и за предоставянето на Приноса на всеки Вложител;

b) да отговаря своевременно на отправени запитвания от Вложителите;

c) да информира Вложителите в случай на промяна на обстоятелствата, при които е била обявена Задругата;

d) да спазва приложимото законодателство и тези Условия при ползване на Платформата и използването на набраните чрез нея ресурси;

e) да използва набраните чрез Платформата ресурси само за обявените цели;

f) да отчита с инструментите на Платформата и на Свързаните системи изпълнението на Задругата и използването на набраните чрез нея ресурси, в т.ч. чрез представяне на разходни документи и визуален материал – снимки, видео, медийни публикации или линкове към такива;

g) да предостави пълно съдействие на Фондацията при искане за проверка на изпълнението на Задругата и/или използването на набраните чрез Платформата ресурси и/или на достоверността на предоставена информация;

h) да проучи всички последици, свързани с усвояването на предоставения Принос, като понесе свързаните с това данъчни, осигурителни и други задължения.

6.6. Вложителят се задължава:

a) да се запознае подробно с обявените условия за участие в Задругата преди да направи заявка за Принос;

b) да предоставя информация чрез определените за това инструменти на Платформата за напредъка на задачите, във връзка с които е вложил Принос.

6.7. Предприемачът и Вложителят се задължават:

a) да действат добросъвестно при изпълнение на задълженията си във връзка с изпълнението на всяка Задруга, като се придържат към обявените за нея условия;

b) да действат добросъвестно при изпълнение на задълженията си за предоставяне на информация, като в това число се ангажират да предоставят информация, която е вярна, пълна и точна;

c) да не увреждат доброто име на другите участници в Платформата;

d) да заплащат възнаграждения за ползване на платени инструменти или услуги, свързани с Платформата, ако такива са определени с тези Условия.

6.8. Фондацията извършва окончателна оценка на Приноса на Вложителите, съобразно обявените в Платформата Правила.


7. СПОДЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА

7.1. Споделената Библиотека се създава, за да улесни свободния обмен и разпространение и споделеното управление и развитие на знанието, за общочовешко добруване.

7.2. Попълването на Споделената Библиотека се осъществява чрез регистрация на Задруга за разпространение и/или развитие на Обект/и на знание.

7.3. Задруга за разпространение и/или развитие на Обект на знание може да регистрира само лице, което притежава всички интелектуални права върху съответния Обект, за което лицето предоставя декларация. При установяване на невярна декларация или спор относно интелектуално право във връзка с Обект на знание, последният може да бъде премахнат от Споделената Библиотека без предупреждение.

7.4. Ако не е посочено друго в обявените условия за Задругата, Вложителят в Задруга за разпространение или развитие на Обект на знание има право да ползва Обекта за постигането на всяка стопанска или нестопанска цел, която е съвместима с предназначението на Споделената Библиотека, като в това число има право да го копира, изменя или използва като съставна част на друг Обект.

7.5. Вложителят в Задруга за разпространение или развитие на Обект на знание е длъжен при всяко ползване на Обекта на знание:

a) да посочи името на Предприемача като носител на интелектуалните права, както и името на автора / изобретателя/ създателя на Обекта на знание, ако той е различен от Предприемача;

b) да посочи, че ползва Обекта на знание въз основа на тези Условия, като посочи връзка (link) към същите чрез Платформата.

7.6. Вложителят в Задруга за разпространение или развитие на Обект на знание е длъжен да предостави чрез инструментите на Платформата всеки нов Обект на знание, създаден в изпълнение на Задругата, в това число всяко изменение на Обекта на знание и всеки нов Обект на знание, от който първоначалният Обект е част. В случай че такъв нов Обект на знание е създаден с помощта на трето лице, Вложителят се задължава да осигури за своя сметка съгласието на това трето лице с тези Условия.

7.7. Всеки нов Обект на знание, създаден в изпълнение на Задруга за разпространение или развитие на Обект на знание, се обявява в Споделената Библиотека и може да се ползва безвъзмездно от всички Предприемачи и Вложители в Задруги за всяка нестопанска или стопанска цел, съвместима с предназначението на Споделената Библиотека, като всеки ползвател има задълженията по т. 7.5.


8. ПАРИЧНИ ВЛОЖЕНИЯ

8.1. Приносът в парични средства по тези Условия представлява целево дарение, направено от Дарител в полза на Предприемач за реализация на Задруга.

8.2. С цел осигуряване на прозрачност и отчетност даренията се набират по банкова сметка на Фондацията, като всеки Дарител посочва към коя Задруга желае да насочи направеното дарение.

8.3. При набиране на дарения Фондацията поддържа следните методи на плащане:

a) платежни системи, в т.ч. и онлайн (Свързаните системи);

b) банков превод.

8.4. Дарителят се задължава и гарантира, че:

a) ще предоставя необходимата информация, изисквана от Свързаните системи за изпълнение на желаната от него транзакция;

b) предоставената информация е вярна и точна и има право да извърши съответното плащане;

c) всички плащания са окончателни и не подлежат на възстановяване, освен в предвидените в тези Условия случаи;

d) ще спазва условията за ползване на Свързаните системи, достъпни на http://www.easypay.bg/ и www.epay.bg.

8.5. Фондацията разпределя постъпилите средства по направените целеви дарения за всяка Задруга след следните удръжки:

a) 1.2 % от всяко плащане, но не по-малко от 0.20 лева се удържат за транзакционни разходи/ обработка на плащания, начислявани от Свързаните системи;

b) Определен процент от всяка дарена сума представляват дарение към Фондацията, за покриване на разходите, свързани с поддържане и актуализиране на Платформата (напр. административни разходи, разходи за поддържане на сървър, домейн и т.н., разходи, осигуряване на справедливи и благоприятни условия за работа и други). Процентът се определя в зависимост от стойността на набраните чрез Платформата дарения, както следва:

Размер на Приноса > До 1000 лв > 1%

Размер на Приноса > От 1000 до 5000 лв > 2%

Размер на Приноса > Над 5000 лв > 3%

8.6. Фондацията превежда средствата по направените целеви дарения за всяка Задруга, намалени с направените удръжки и банкови такси, по банкова сметка, посочена от съответния Предприемач. Фондацията може по своя преценка да преведе средствата на няколко транша, след представяне на отчет/и за изпълнението на Задругата и/или за разходваните до момента средства чрез инструментите на Платформата.

8.7. В случай на данни за съществено нарушение на тези Условия от страна на Предприемач, Фондацията има право незабавно да:

a) преустанови разпределението на парични средства в полза на обявени от Предприемача Задруги;

b) пренасочи по указание на Дарителите направените от тях дарения към обявена Задруга от друг Предприемач, или да възстанови на Дарителите неразпределените към този Предприемач парични средства, намалени със съответните транзакционни разходи;

8.8. В случаите по чл. 8.7 Фондацията ще уведоми Дарителите, подкрепили заявена от съответния Предприемач Задруга, на посочения от тях имейл адрес. В 7-дневен срок, считано от датата на уведомяване на Дарителите, същите имат право да посочат а) дали желаят дарените от тях парични средства за тази Задруга да им бъдат възстановени, или b) към коя друга обявена Задруга да бъдат преразпределени дарените от тях средства. В случай че в дадения им за това срок Дарителите не упражнят правото си на избор по предходното изречение, Фондацията ще преразпредели паричните средства към Задруга по свой избор.

8.9. За съществено нарушение по смисъла на чл. 8.7 се считат случаите, в които:

a) средствата се разходват за цели, които не са свързани с обявената Задруга и/или в нарушение на действащото законодателство;

a) предоставената от Предприемача информация за Задруга е невярна или заблуждаваща;

b) Предприемачът или член на неговия екип е уличен в престъпление, несъвместимо с Етичния кодекс на Фондацията;

c) Предприемачът или член на неговия екип е извършил действие или бездействие в нарушение на тези Условия, с което е увредил Фондацията или трето лице.

8.10. При доказано съществено нарушение по чл. 8.7 Фондацията има право да иска от Предприемача, допуснал нарушението, възстановяване на усвоените от него парични средства. За възстановените по този ред средства, намалени с направените от Фондацията разходи за възстановяването, се прилага чл. 8.8.

8.11. Извън случаите по чл. 8.8 и чл. 8.10, Дарителят няма право да иска възстановяване на дарените от него парични средства.

8.12. В случаите по чл. 8.7 и чл. 8.10 Фондацията не дължи връщане на суми или заплащане на обезщетения на Предприемача, извършил нарушението.


9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Съдържанието на Платформата обхваща включително, но неизчерпателно кода на съответните компютърни програми и приложения, подредбата и дизайна на Интернет страницата, логата, изображенията, графиките, текстовото съдържание, търговските наименования и други, поместени на Платформата.

9.2. Съдържанието (или части от него) на Платформата не може да бъде копирано и публикувано на други Интернет страници или разпространявано по друг начин в същия или променен вид, освен с писменото съгласие на Фондацията.

9.3. Фондацията няма задължение да извършва проверка за наличието на права на интелектуална собственост върху съдържание, изпратено или публикувано от Потребителите или Организациите и не носи отговорност в случай на нарушения на такива права. Независимо от това, при наличие на съмнение за нарушение Потребителят / Организацията следва да уведоми незабавно Фондацията за това.

9.4. Всеки Потребител, съответно – всяка Организация, носи отговорност за съдържанието, което публикува на Платформата, в това число за възникнали в резултат от това вреди.

9.5. С публикуването в Платформата на съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост, Потребителят, съответно – Организацията, предоставя на Фондацията безвъзмездно неизключително, прехвърлимо и валидно за целия свят право за копиране, използване, възпроизвеждане и разпространение с всякакви технически средства до неограничен брой лица, публично представяне или изпълнение, модифициране и създаване на производни произведения на съответните материали, включително с цел популяризиране на Платформата или на Задругите.

9.6. С публикуването в Платформата на съдържание Потребителят, съответно – Организацията, предоставя и на всеки друг Потребител или Организация неизключителното право да достъпва, използва, изтегля, съхранява, излъчва, предава, публично показва или разпечатва това съдържание посредством Платформата с оглед популяризиране на Платформата или на Задруга.

9.7. Потребителят, съответно – Организацията, декларира и гарантира, че има всички необходими права да предостави разрешенията по чл. 9.5 и чл. 9.6.

9.8. Фондацията си запазва правото да премахне всяко съдържание, което е в нарушение на действащото законодателство, добрите нрави или на тези Условия.


10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация в рамките на Платформата, е възможно някои от публикуваните от Фондацията данни да бъдат непълни или неточни. При съмнение, моля свържете се с представител на Фондацията по някои от обявените в Платформата начини.

10.2. Потребителят, съответно – Организацията, ползва Платформата на своя отговорност. Фондацията, нейните служители и сътрудници не носят отговорност за вреди или други неблагоприятни последици за лица, действали или въздържали се от действие в резултат на информация или друго съдържание, публикувано в Платформата.

10.3. Фондацията си запазва правото да прави промени в съдържанието, публикувано в Платформата, по всяко време и без предварително уведомяване.

10.4. Фондацията, нейните служители и сътрудници не носят отговорност за съдържанието, публикувано в Платформата или изпратено от Потребител или Организация.

10.5. Доколкото от тези Условия не следва друго относно паричните дарения, Фондацията, нейните служители и сътрудници не опосредяват отношенията между Вложителите и Предприемачите по предоставяне на Принос и не носят отговорност за тях. Тези отношения не са предмет на Условията, а се регулират с двустранни договори между Вложителя и Предприемача.

10.6. Фондацията не е финансова или платежна институция, не извършва платежни операции, нито предоставя финансови, инвестиционни или други услуги, за които се изисква лиценз от държавен орган. Фондацията извършва операции, свързани със събиране и разпределяне на дарени парични средства в полза на юридически лица с нестопанска цел в рамките на общественополезна дейност.

10.7. Фондацията предоставя Платформата "такава, каквато е", без пряка или косвена гаранция от какъвто и да е вид, както и без ангажимент за предоставяне на определени функционалности, за да бъде тя използваема от конкретен Потребител, Организация или група от такива. С течение на времето Фондацията може по своя преценка да добавя или променя функционалности или инструменти на Платформата.

10.8. Фондацията ще положи разумно дължимата грижа при управлението на Платформата, но не може да гарантира, че Платформата винаги ще функционира без смущения, закъснения или недостатъци. В случай на невъзможност Платформата да бъде достъпна в определен момент, екипът на Фондацията поема ангажимента да започне своевременна работа по отстраняването на проблема и да положи всички разумни усилия да възстанови достъпа до Платформата във възможно най- кратки срокове. Фондацията не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на прекратен и/или прекъснат достъп до Платформата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с използването на предоставяните чрез нея инструменти, функционалности или ресурси.

10.9. Фондацията не носи отговорност за липсата на достъп до Интернет страницата на Платформата, както и за невъзможност за обработването или ненавременното обработване на заявките за Принос или за усвояването на средства, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Фондацията.

10.10. Фондацията не носи отговорност за съдържанието на Интернет страниците на Свързаните Системи или други Интернет страници, към които Платформата може да препраща. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези страници, както и по отношение на начина на ползване на същите, следва да се обърнете директно към техните собственици и администратори.

10.11. В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на Фондацията не е разрешено от закона, то отговорността на същата следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.


11. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

11.1. Тези Условия са актуални към датата на „последна редакция“, която е посочена в Платформата.

11.2. Фондацията запазва правото си да променя, изменя или отменя тези Условия по всяко време, като своевременно публикува промените в Платформата, заедно със съобщение за промените в Условията, изпратено на електронните адреси на Потребителите/ Организациите. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в Платформата.


12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

12.1. Цялата кореспонденция между Фондацията и Потребителите, съответно – Организациите, се осъществява по електронен път, чрез инструментите на Платформата и електронните адреси, посочени от всеки от Потребителите, съответно – Организациите, в профила му/й в Платформата.

12.2. Фондацията обработва лични данни на Потребителите. Подробна информация за вида, целите и правилата за обработването на лични данни се съдържа в Политиката на Фондацията за обработване на лични данни, достъпна на https://horodeya.com/

12.3. Платформата използва бисквитки (cookies). Подробна информация за значението и използването на бисквитките, естеството на събираната чрез тях информация и др., се съдържа в Политиката за бисквитките, достъпна на https://horodeya.com/

12.4. С ползването на Платформата се приема, че Потребителят, съответно – Организацията, се е запознал/а с настоящите Условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. При несъгласие Потребителят/Организацията следва да прекрати ползването на Платформата.

12.5. В случай че някоя от клаузите в тези Условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Условията като цяло или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.

12.6. За всички неуредени с тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете по тълкуване и прилагане на Условията се отнасят до българските съдилища.


Дата на първа публикация: 30.07.2020 г.