Учредителен акт

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ХОРОДЕЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут.

Чл.1. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.) ФОНДАЦИЯ „ХОРОДЕЯ” („ФОНДАЦИЯТА”) е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза (общественополезна дейност) в съответствие със законите на Република България и този Устав. Фондацията е независима организация и не извършва политическа, синдикална или религиозна дейност.

Наименование и срок.

Чл.2.1. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел (Фондацията) е ФОНДАЦИЯ „ХОРОДЕЯ”. То може да бъде изписвано и на латиница – „HORODEYA” FOUNDATION.

Чл.2.2. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок.

Седалище и адрес на управление.

Чл.3. Седалището на Фондацията е в град София. Адресът на управление е: пл. „Света Неделя” № 4, етаж 4.

Определяне.

Чл.4. Фондацията се определя за осъществяване на дейност в обществена полза.

Цели.

Чл.5. (изм. с решения на ОС от 25.04.2018 г., 10.10.2018 г.) Фондацията се учредява с цел утвърждаването на духовните ценности, възпитанието и науката, като:

 1. Подпомага осъществяването на човешките действия, насочени към добруването на обществото и природата;
 2. Подкрепя изграждането на учеща общност от граждани, които допринасят за натрупването на култура на висок обществен морал;
 3. Изгражда среда за етичен обмен на материални и нематериални блага.

Средства

Чл.6. (изм. с решения на ОС от 25.04.2018 г., 10.10.2018 г.) Целите, които си поставя Фондацията, се реализират посредством следните средства:

 1. Създаване и развитие на Интернет базирана платформа за автоматизация на процесите по договаряне и реализация на обменни отношения и оценка на тяхното качество и ползотворност, в съответствие с Етичния кодекс на Фондацията;
 2. Разработване и развитие на строителни системи, машини и съоръжения самостоятелно или в сдружение с други организации и лица;
 3. Развитие на модели на селищни центрове от нов тип и на експлоатационните процеси в тях;
 4. Подкрепа на други дейности с положителен отпечатък върху обществото и природата;
 5. Организиране и подкрепа на образователни и научни изследвания, събития и дейности.

Предмет на дейност

Чл.7.1. (изм. с решения на ОС от 25.04.2018 г., 10.10.2018 г.) Основната дейност на Фондацията е свързана с осъществяване на нейните цели. Фондацията има следния предмет на дейност: създаване и развитие на Интернет базирана платформа за автоматизация на процесите по договаряне и реализация на обменни отношения и оценка на тяхното качество и ползотворност, разработване и развитие на строителни системи, машини и съоръжения, разработване на модели на селищни центрове от нов тип и на експлоатационните процеси в тях, подкрепа на други дейности с положителен отпечатък върху обществото и природата, организиране и подкрепа на образователни и научни изследвания, събития и дейности.

Чл.7.2. За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, разрешена от закона, както и да участва в други организации, сдружения и дружества, с цел постигане целите на Фондацията.

Чл.7.3. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  За подпомагане основната нестопанска дейност, Фондацията може да осъществява и допълнителна стопанска дейност. Тя включва: разработване, управление и поддръжка на информационни и комуникационни технологични системи и инструменти,  производство и продажба на строителни системи, машини и съоръжения, изграждане на селищни центрове и управление на експлоатационните процеси в тях, организиране на културни събития, научна и издателска дейност, консултантска дейност и други позволени от закона дейности, свързани с основната нестопанска дейност на Фондацията. Приходите от стопанската дейност се използват изцяло за осъществяване целите на Фондацията. Фондацията не разпределя печалба.

Имущество на Фондацията. Финансиране на дейността

Чл.8.1. За постигане на целите на Фондацията, всеки от Учредителите прехвърля в собственост на Фондацията чрез безусловно дарение сумата от 120 (сто и двадесет) лева, вложена по открита банкова сметка. Така получените средства ще се изразходват само за посочените в този акт цели.Чл.8.2. За постигане на своите цели Фондацията използва имущество, придобито от:

 1. Първоначалното дарение на Учредителите при създаване на Фондацията;
 2. Дарения и имуществени вноски от физически, юридически лица и други организации, които подкрепят целите на Фондацията;
 3. Доходи от собствена дейност, осъществявана по законоустановения ред.

Чл.8.3. Фондацията води регистър на извършените дарения и направените безвъзмездни имуществени вноски.

Чл.8.4. Фондацията може да откаже да приеме дарения, направени с условия, противоречащи на нейните цели.

Чл.8.5. Имуществото на Фондацията може да се влага в ценни книжа и други финансови активи, дялове в търговски дружества и по друг подходящ начин.

Чл.8.6. За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Фондацията може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа и други финансови активи и средства за икономически обмен, права върху интелектуална собственост и др. Фондацията не може да сключва сделки със свързани лица по чл.41, ал.3, т.1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които същите лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл.8.7. Фондацията може да учредява самостоятелно или да участва в учредяването на други организации с нестопанска цел или на търговски дружества в страната и чужбина, както и да открива клонове. Фондацията не може да участва в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

Чл.8.8. Разпореждане с имуществото на Фондацията се извършва в съответствие с разпоредбите на този Учредителен акт. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се определят в зависимост от целта и финансовите възможности на Фондацията, съгласно обявения ред и Правилата за осъществяване на дейността на Фондацията.

Чл.8.9. Фондацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този Учредителен акт. За безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията е необходимо мотивирано решение, взето от Обществения съвет на Фондацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на свързани лица, както са определени в чл. 41, ал.3, т.1 ЗЮЛНЦ..

Органи на Фондацията

Чл.9. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Органи на Фондацията са:

 1. Обществен съвет;
 2. Управителен съвет;
 3. Етична комисия.

Запазени права на Учредителите

Чл.10.1. Учредителите имат запазени права, посочени в този Учредителен акт.

Чл.10.2. (изм. с решение на ОС от 25.04.2018 г.) Учредителите имат запазени права да:

 1. Приемат с единодушие Етичен кодекс на Фондацията, както и изменения и допълнения на същия;
 2. Участват по право в Обществения съвет на Фондацията. За упражняване на правата си по тази точка Учредителите могат да определят с писмено решение техен общ представител/представители, който/които да ги представлява/т в Обществения съвет на Фондацията. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички учредители.

Чл.10.3. Запазените права на учредителите преминават върху Обществения съвет на Фондацията, в случай че повече от половината от учредителите починат, бъдат обявени за отсъстващи или поставени под запрещение.

Обществен съвет

Чл.11.1. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Общественият съвет е върховен орган на Фондацията. Общественият съвет се състои от не по-малко от 5 души.

Чл.11.2. (изм. с решение на ОС от 25.04.2018 г.) В Обществения съвет участват по право Учредителите на Фондацията, което право могат да упражняват по реда на чл.10.2, т.2.

Чл.11.3. (изм. с решения на ОС от 25.04.2018 г., 10.10.2018 г.) По решение на Обществения съвет в него могат да участват и физически лица, които са декларирали съгласие с целите на Фондацията и са представители (с най-висок личен рейтинг в средата за обмен) на основните групи участници в нея: служители на Фондацията, вложители, контрагенти и клиенти.

Чл.11.4. (изм. с решения на ОС от 25.04.2018 г., 10.10.2018 г.)  Общественият съвет:

 1. Приема, изменя и допълва този Учредителен акт;
 2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;
 3. Приема Бяла книга, която служи като основополагаща рамка за развитие на средата за обмен и за привличане на инвеститори, както и Правила за осъществяване на дейността на Фондацията, изменя и допълва тези Правила;
 4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Фондацията и на Етичната комисия на Фондацията;
 5. Приема бюджет на Фондацията;
 6. Взема решения за разпореждане с имуществото на Фондацията, като определя размер на сделки за разпореждане, които могат да се извършват по решение на Управителния съвет на Фондацията;
 7. Взема решения за създаване на целеви фондове от имуществото на Фондацията;
 8. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. Взема решение за участие на Фондацията в други юридически лица и неперсонифицирани правни образувания;
 10. Приема отчетите за дейността на Управителния съвет и на Етичната комисия;
 11. Отменя решения на Управителния съвет на Фондацията, които противоречат на закона, Учредителния акт, Етичния кодекс, Бялата книга, Правилата за осъществяване на дейността на Фондацията или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията;

Чл.11.5. Решенията на Обществения съвет са задължителни за Управителния съвет и служителите на Фондацията.

Чл.11.6. Общественият съвет може да избере от състава си Председател. Председателят ръководи заседанията на Обществения съвет, като може да оправомощи друг член от състава на Обществения съвет за изпълнение на тези функции.

Чл. 11.7. (приет с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Член на Обществения съвет може да бъде освободен от длъжност по решение на Обществения съвет на Фондацията, взето с мнозинство от присъстващите членове.

Свикване и провеждане на заседания на Обществения съвет на Фондацията

Чл.12.1. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Общественият съвет на Фондацията се свиква от Управителния съвет на Фондацията. Заседание на Обществения съвет може да се свика и от неговия Председател, от 1/3 от неговите членове, от Етичната комисия или от Председателя на Управителния съвет. Редовни заседания на съвета се провеждат през първото тримесечие на всяка година.

Чл.12.2. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Заседанията на Обществения съвет се свикват с писмена покана, предадена лично, изпратена чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от съответния член пощенски адрес или изпратена чрез електронно изявление на посочен от съответния член електронен адрес или в Интернет платформата, обслужваща средата за обмен. В поканата се съдържа дневният ред, датата, часа и мястото на провеждането на заседанието.

Чл.12.3. Поканата за свикване на заседание на Обществения съвет следва да бъде получена от всеки от членовете му поне 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

Чл.12.4. Заседанието на Обществения съвет на Фондацията е редовно свикано, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум заседанието се отлага с половин час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от това колко членове се явят.

Чл.12.5. По въпроси, които не са включени в дневния ред, не могат да се вземат решения, освен ако всички членове на Обществения съвет присъстват на заседанието и се съгласят въпросът да бъде разгледан.

Чл.12.6. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.

Чл.12.7. В случаите, когато този Учредителен акт не предвижда друго, Общественият съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите членове.

Чл.12.8. С мнозинство 2/3 от присъстващите членове се вземат следните решения:

 1. Решение за изменение на Учредителния акт на Фондацията, извън тези по чл.12.9, т.2 от Учредителния акт;
 2. Решение за откриване и закриване на клонове;
 3. Решение за участие в други организации и юридически лица;
 4. Решение за приемане на Бяла книга, Правила за осъществяване на дейността на Фондацията, както и решение за изменения и допълнения на Правилата;
 5. Решение за безвъзмездно разпореждане с имущество в полза на лица по чл.41, ал.3, т.1 ЗЮЛНЦ.

Чл.12.9. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  С единодушие от всички членове на Обществения съвет се вземат следните решения:

 1. Решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;
 2. Решение за изменение вида на извършваната дейност и свързаните с това изменения в Учредителния акт;
 3. Решение за прехвърляне на мажоритарен дял от контролирано от Фондацията предприятие.

Управителен съвет

Чл.13.1. Управителният съвет е управителен орган на Фондацията, съставен от трима души.

Чл.13.2. Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Обществения съвет и се отчита пред него.

Чл.13.3. За член на Управителния съвет може да бъде избран и член на Обществения съвет, след като декларира, че ще спазва правилата за конфликт на интереси, приети от Обществения съвет.

Чл.13.4. Управителният съвет има тригодишен мандат. Членовете му могат да бъдат преизбирани многократно, без ограничение в мандатите.  Всеки член на Управителния съвет може да подаде молба за оттегляне преди изтичане на мандата, която Общественият съвет следва да разгледа най-късно на първото си заседание.

Чл.13.5. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Управителният съвет:

 1. Управлява дейността и имуществото на Фондацията и носи отговорност за това;
 2. Разпорежда се с имущество и средства на Фондацията до размер, определен с решение на Обществения съвет, при спазване на закона, Учредителния акт и вътрешните актове на Фондацията;
 3. Избира независим одитор, когато това се изисква от нормативен акт;
 4. Подготвя и внася в Обществения съвет годишен отчет и тримесечни отчети за дейността на Фондацията;
 5. Свиква заседания на Обществения съвет и осигурява изпълнението на решенията на Обществения съвет;
 6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не са от изключителната компетентност на Обществения съвет или на Учредителите, като запазени техни права.
 7. Приема Правила / Условия за използване на Интернет платформата, обслужваща средата за обмен.

Чл.13.6. Управителният съвет избира от своя състав Председател. Председателят:

 1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, като може да оправомощи друг член от състава на Управителния съвет за изпълнение на тези функции;
 2. Свиква заседания на Обществения съвет;
 3. Представлява Фондацията в отношенията й с трети лица.

Чл.13.7. Управителният съвет може да се свика на заседание и от 1/3 от своите членове.

Чл.13.8. Управителният съвет приема решения за разпределение на функциите между членовете си.

Чл.13.9. Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от всички членове.

Етична комисия (приет с решение на ОС от 10.10.2018 г.)

Чл.13а.1. Етичната комисия е орган на Фондацията, който съблюдава за съответствието на дейността и решенията на нейните органи с този Учредителен акт, Етичния кодекс и Правилата за осъществяване на дейността.  В съответствие  с тази си функция, Етичната комисия установява нарушения и прилага мерки, при условия и по ред, определени с Правилата за осъществяване на дейността на Фондацията.

Чл.13а.2. Етичната комисия състои от трима души, избрани с решение на Обществения съвет измежду лицата по чл. 11.3. За членове на Етичната комисия не могат да бъдат избирани членове на други органи на Фондацията

Чл.13а.3. Етичната комисия избира от състава си свой Председател. Председателят на Етичната комисия свиква и ръководи заседанията й.

Чл.13а.4. Етичната комисия се отчита за дейността си пред Обществения съвет.

Чл.13а.5. Членовете на Етичната комисия могат да участват в заседанията на Управителния съвет или на Обществения съвет със съвещателен глас.

Чл.13а.6. Когато установи съществени нарушения на закона, Учредителния акт, Етичния кодекс или Правилата за осъществяване на дейността на Фондацията, допуснати от член на Обществения съвет или на Управителния съвет, Етичната комисия свиква Обществения съвет, като предлага вземане на решение по чл. 11.4, т.4 или съответно чл. 11.7 от този Учредителен акт.

Общи правила за вземане на решения от колективните органи на Фондацията

Чл.14.1. Член на колективен орган няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а), или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен, както и до юридически лица, в които той е управляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.14.2. Всеки от колективните органи може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан на материален носител или в електронна форма без забележки и възражения за това от всички членове на съответния орган.

Чл.14.3. Решенията на колективните органи влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в регистъра за ЗЮЛНЦ и/или обнародване/обявяване.

Чл.14.4. За заседанията на органите на Фондацията се водят протоколи. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Членовете на органите могат да се запознават със съдържанието и да получават преписи или извлечения от протоколите и решенията.

Чл. 14.5. (приет с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Член на колективен орган, който не е съгласен с взето от него решение, има право да впише своето особено мнение в протокола.

Контрол за законосъобразност

Чл.15.1. Решенията на Обществения съвет подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Учредителния акт. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Фондацията от всеки орган на Фондацията или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.15.2. (изм. с решение на ОС от 10.10.2018 г.)  Решенията на Управителния съвет или на Етичната комисия, които са взети в противоречие със закона, Учредителния акт или вътрешен акт на Фондацията, могат да бъдат оспорвани пред Обществения съвет по искане на член на орган на Фондацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Прекратяване на Фондацията.

Чл.16.1. Фондацията се прекратява:

 1. По решение на Обществения съвет, взето с единодушие;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на Фондацията, в предвидените в закона случаи и по предвидения в закона ред.

Чл.16.2. След прекратяването на Фондацията се извършва ликвидация. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.16.3. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1Учредителите;
2Лицата, участвали в състава на органите на Фондацията и служителите й;
3Ликвидаторите (освен дължимото възнаграждение).

Чл.16.4. Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя на друга организация със сходна общественополезна дейност, определена от Обществения съвет, или ако такова определяне не е извършено до ликвидацията – от ликвидатора.

Този Учредителен акт е приет и подписан от всички учредители на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза – Фондация „ДОБРОФОРУМ” (преименувана във Фондация „ХОРОДЕЯ”).